Website Banner
 
 
     
 
ประกาศขายบ้าน !!
 
 
 
   เป็นทาวเฮาส์  4 ชั้น ครึ่ง 
 4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ
 
 เบอร์ติดต่อ 081-6514924
 

                      รายละเอียด »
 
     
     
     
     
     » อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี
    
 
 
     
 
 
     
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)  
     
  1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)   
 
  - ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 300 บาท
  - ยื่นแบบเกิน 7 วัน 500 บาท
 
  2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน  
  3. เบี้ยปรับ  
     
 
เบี้ยปรับ
กรณีไม่เคยยื่นหรือยื่นเกินกำหนดเวลา
กรณียื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา 
 ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน
 ภาษีที่ต้องชำระ 2เท่า*2%
 ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*2%
 ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน
 ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*5%
 ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*5%
 ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน
 ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*10%
 ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*10%
 ยื่นแบบเกิน 60 วัน ขึ้นไป
 ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า*20%
 ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า*20%
 
     
     
  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53)  
     
  1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)  
 
- ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท
- ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท
 
  2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน  
     
     
  เงินสมทบประกันสังคม  
             
  - ขั้นต่ำ   1,650*5%    =  82.50   บาท/เดือน   
  - ขึ้นสูง   15,000*5%  =  750.00  บาท/เดือน           
  เบี้ยปรับ ชำระในอัตรา 2% ต่อเดือน  
 
   
     
     
     
                     
           
                     
         
 
บริษัท สำนักงานชัยณรงค์ จำกัด (สำนักงานเดิม)
111/90 ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-361-7842-5 
มือถือ : 089-894-7878 ,081-651-4924 
Email : pvipada@hotmail.com www.cnoffice.co.th 
 
บริษัท สำนักงานชัยณรงค์ จำกัด (สำนักงานใหม่)
63 ซอยกาญจนาภิเษก 039 แยก 6 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-726-5033-37
มือถือ : 089-894-7878 ,081-651-4924
Email : pvipada@hotmail.com www.cnoffice.co.th
 
*ทางบริษัทจะย้ายสำนักงานใหม่ วันที่ 2/5/2557
 
         
Current Pageid = 11