Website Banner
 
 
     
 
ประกาศขายบ้าน !!
 
 
 
   เป็นทาวเฮาส์  4 ชั้น ครึ่ง 
 4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ
 
 เบอร์ติดต่อ 081-6514924
 

                      รายละเอียด »
 
     
     
     
     
     » ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้อง
         
 
 
     
 
 
     
  ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?  
     
  1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
  จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนั้น นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีได้ เงินเพิ่มเสียร้อยละ 0.75        
     
  2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก  
  และ ปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้ แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตามข้อ 1 แล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรี  
 
   
     
     
     
                     
           
                     
         
 
บริษัท สำนักงานชัยณรงค์ จำกัด (สำนักงานเดิม)
111/90 ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-361-7842-5 
มือถือ : 089-894-7878 ,081-651-4924 
Email : pvipada@hotmail.com www.cnoffice.co.th 
 
บริษัท สำนักงานชัยณรงค์ จำกัด (สำนักงานใหม่)
63 ซอยกาญจนาภิเษก 039 แยก 6 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-726-5033-37
มือถือ : 089-894-7878 ,081-651-4924
Email : pvipada@hotmail.com www.cnoffice.co.th
 
*ทางบริษัทจะย้ายสำนักงานใหม่ วันที่ 2/5/2557
 
         
Current Pageid = 12